[FFmpeg-cvslog] r9434 - trunk/libavcodec/imgresample.c

benoit subversion
Tue Jun 26 18:09:56 CEST 2007


Author: benoit
Date: Tue Jun 26 18:09:55 2007
New Revision: 9434

Log:
add an AVClass pointer in SwsContext context


Modified:
  trunk/libavcodec/imgresample.c

Modified: trunk/libavcodec/imgresample.c
==============================================================================
--- trunk/libavcodec/imgresample.c	(original)
+++ trunk/libavcodec/imgresample.c	Tue Jun 26 18:09:55 2007
@@ -44,6 +44,7 @@
 #define LINE_BUF_HEIGHT (NB_TAPS * 4)
 
 struct SwsContext {
+  AVClass *av_class;
   struct ImgReSampleContext *resampling_ctx;
   enum PixelFormat src_pix_fmt, dst_pix_fmt;
 };
@@ -642,7 +643,8 @@ struct SwsContext *sws_getContext(int sr
   struct SwsContext *ctx;
 
   ctx = av_malloc(sizeof(struct SwsContext));
-  if (ctx == NULL) {
+  ctx->av_class = av_mallocz(sizeof(AVClass));
+  if (!ctx || !ctx->av_class) {
     av_log(NULL, AV_LOG_ERROR, "Cannot allocate a resampling context!\n");
 
     return NULL;
@@ -676,6 +678,7 @@ void sws_freeContext(struct SwsContext *
   } else {
     av_free(ctx->resampling_ctx);
   }
+  av_free(ctx->av_class);
   av_free(ctx);
 }
 
More information about the ffmpeg-cvslog mailing list