[FFmpeg-cvslog] lavd/opengl: use SDL2

Lukasz Marek git at videolan.org
Sat Sep 24 19:16:48 EEST 2016


ffmpeg | branch: master | Lukasz Marek <lukasz.m.luki2 at gmail.com> | Sun Sep 18 19:13:12 2016 +0200| [645353829f27ed91cbee8dfec0a3283672caa4f9] | committer: Josh de Kock

lavd/opengl: use SDL2

Signed-off-by: Lukasz Marek <lukasz.m.luki2 at gmail.com>
Signed-off-by: Josh de Kock <josh at itanimul.li>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=645353829f27ed91cbee8dfec0a3283672caa4f9
---

 libavdevice/opengl_enc.c | 109 +++++++++++++++++++++--------------------------
 1 file changed, 49 insertions(+), 60 deletions(-)

diff --git a/libavdevice/opengl_enc.c b/libavdevice/opengl_enc.c
index 1dbbb80..94259a2 100644
--- a/libavdevice/opengl_enc.c
+++ b/libavdevice/opengl_enc.c
@@ -46,7 +46,7 @@
 #include <GL/glx.h>
 #endif
 
-#if HAVE_SDL
+#if HAVE_SDL2
 #include <SDL.h>
 #endif
 
@@ -174,8 +174,9 @@ static const GLushort g_index[6] =
 typedef struct OpenGLContext {
   AVClass *class;          ///< class for private options
 
-#if HAVE_SDL
-  SDL_Surface *surface;
+#if HAVE_SDL2
+  SDL_Window *window;
+  SDL_GLContext glcontext;
 #endif
   FFOpenGLFunctions glprocs;
 
@@ -341,30 +342,14 @@ static int opengl_control_message(AVFormatContext *h, int type, void *data, size
   return AVERROR(ENOSYS);
 }
 
-#if HAVE_SDL
-static int opengl_sdl_recreate_window(OpenGLContext *opengl, int width, int height)
-{
-  opengl->surface = SDL_SetVideoMode(width, height,
-                    32, SDL_OPENGL | SDL_RESIZABLE);
-  if (!opengl->surface) {
-    av_log(opengl, AV_LOG_ERROR, "Unable to set video mode: %s\n", SDL_GetError());
-    return AVERROR_EXTERNAL;
-  }
-  SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_RED_SIZE, 8);
-  SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_GREEN_SIZE, 8);
-  SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_BLUE_SIZE, 8);
-  SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_ALPHA_SIZE, 8);
-  SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_DOUBLEBUFFER, 1);
-  return 0;
-}
-
+#if HAVE_SDL2
 static int opengl_sdl_process_events(AVFormatContext *h)
 {
-  int ret;
   OpenGLContext *opengl = h->priv_data;
+  AVDeviceRect message;
   SDL_Event event;
   SDL_PumpEvents();
-  while (SDL_PeepEvents(&event, 1, SDL_GETEVENT, SDL_ALLEVENTS) > 0) {
+  while (SDL_PeepEvents(&event, 1, SDL_GETEVENT, SDL_FIRSTEVENT, SDL_LASTEVENT) > 0) {
     switch (event.type) {
     case SDL_QUIT:
       return AVERROR(EIO);
@@ -375,23 +360,14 @@ static int opengl_sdl_process_events(AVFormatContext *h)
         return AVERROR(EIO);
       }
       return 0;
-    case SDL_VIDEORESIZE: {
-      char buffer[100];
-      int reinit;
-      AVDeviceRect message;
-      /* clean up old context because SDL_SetVideoMode may lose its state. */
-      SDL_VideoDriverName(buffer, sizeof(buffer));
-      reinit = !av_strncasecmp(buffer, "quartz", sizeof(buffer));
-      if (reinit) {
-        opengl_deinit_context(opengl);
-      }
-      if ((ret = opengl_sdl_recreate_window(opengl, event.resize.w, event.resize.h)) < 0)
-        return ret;
-      if (reinit && (ret = opengl_init_context(opengl)) < 0)
-        return ret;
-      message.width = opengl->surface->w;
-      message.height = opengl->surface->h;
-      return opengl_control_message(h, AV_APP_TO_DEV_WINDOW_SIZE, &message, sizeof(AVDeviceRect));
+    case SDL_WINDOWEVENT:
+      switch(event.window.event) {
+      case SDL_WINDOWEVENT_RESIZED:
+      case SDL_WINDOWEVENT_SIZE_CHANGED:
+        SDL_GL_GetDrawableSize(opengl->window, &message.width, &message.height);
+        return opengl_control_message(h, AV_APP_TO_DEV_WINDOW_SIZE, &message, sizeof(AVDeviceRect));
+      default:
+        break;
       }
     }
   }
@@ -400,23 +376,34 @@ static int opengl_sdl_process_events(AVFormatContext *h)
 
 static int av_cold opengl_sdl_create_window(AVFormatContext *h)
 {
-  int ret;
-  char buffer[100];
   OpenGLContext *opengl = h->priv_data;
   AVDeviceRect message;
   if (SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO)) {
     av_log(opengl, AV_LOG_ERROR, "Unable to initialize SDL: %s\n", SDL_GetError());
     return AVERROR_EXTERNAL;
   }
-  if ((ret = opengl_sdl_recreate_window(opengl, opengl->window_width,
-                     opengl->window_height)) < 0)
-    return ret;
-  av_log(opengl, AV_LOG_INFO, "SDL driver: '%s'.\n", SDL_VideoDriverName(buffer, sizeof(buffer)));
-  message.width = opengl->surface->w;
-  message.height = opengl->surface->h;
-  SDL_WM_SetCaption(opengl->window_title, NULL);
-  opengl_control_message(h, AV_APP_TO_DEV_WINDOW_SIZE, &message, sizeof(AVDeviceRect));
-  return 0;
+  opengl->window = SDL_CreateWindow(opengl->window_title,
+                   SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED,
+                   SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED,
+                   opengl->window_width, opengl->window_height,
+                   SDL_WINDOW_RESIZABLE | SDL_WINDOW_OPENGL);
+  if (!opengl->window) {
+    av_log(opengl, AV_LOG_ERROR, "Unable to create default window: %s\n", SDL_GetError());
+    return AVERROR_EXTERNAL;
+  }
+  opengl->glcontext = SDL_GL_CreateContext(opengl->window);
+  if (!opengl->glcontext) {
+    av_log(opengl, AV_LOG_ERROR, "Unable to create OpenGL context on default window: %s\n", SDL_GetError());
+    return AVERROR_EXTERNAL;
+  }
+  SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_RED_SIZE, 8);
+  SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_GREEN_SIZE, 8);
+  SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_BLUE_SIZE, 8);
+  SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_ALPHA_SIZE, 8);
+  SDL_GL_SetAttribute(SDL_GL_DOUBLEBUFFER, 1);
+  av_log(opengl, AV_LOG_INFO, "SDL driver: '%s'.\n", SDL_GetCurrentVideoDriver());
+  SDL_GL_GetDrawableSize(opengl->window, &message.width, &message.height);
+  return opengl_control_message(h, AV_APP_TO_DEV_WINDOW_SIZE, &message, sizeof(AVDeviceRect));
 }
 
 static int av_cold opengl_sdl_load_procedures(OpenGLContext *opengl)
@@ -460,14 +447,14 @@ static int av_cold opengl_sdl_load_procedures(OpenGLContext *opengl)
 
 #undef LOAD_OPENGL_FUN
 }
-#endif /* HAVE_SDL */
+#endif /* HAVE_SDL2 */
 
 #if defined(__APPLE__)
 static int av_cold opengl_load_procedures(OpenGLContext *opengl)
 {
   FFOpenGLFunctions *procs = &opengl->glprocs;
 
-#if HAVE_SDL
+#if HAVE_SDL2
   if (!opengl->no_window)
     return opengl_sdl_load_procedures(opengl);
 #endif
@@ -517,7 +504,7 @@ static int av_cold opengl_load_procedures(OpenGLContext *opengl)
     return AVERROR(ENOSYS); \
   }
 
-#if HAVE_SDL
+#if HAVE_SDL2
   if (!opengl->no_window)
     return opengl_sdl_load_procedures(opengl);
 #endif
@@ -943,7 +930,7 @@ static int opengl_create_window(AVFormatContext *h)
   int ret;
 
   if (!opengl->no_window) {
-#if HAVE_SDL
+#if HAVE_SDL2
     if ((ret = opengl_sdl_create_window(h)) < 0) {
       av_log(opengl, AV_LOG_ERROR, "Cannot create default SDL window.\n");
       return ret;
@@ -975,7 +962,9 @@ static int opengl_release_window(AVFormatContext *h)
   int ret;
   OpenGLContext *opengl = h->priv_data;
   if (!opengl->no_window) {
-#if HAVE_SDL
+#if HAVE_SDL2
+    SDL_GL_DeleteContext(opengl->glcontext);
+    SDL_DestroyWindow(opengl->window);
     SDL_Quit();
 #endif
   } else if ((ret = avdevice_dev_to_app_control_message(h, AV_DEV_TO_APP_DESTROY_WINDOW_BUFFER, NULL , 0)) < 0) {
@@ -1109,9 +1098,9 @@ static av_cold int opengl_write_header(AVFormatContext *h)
 
   glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
 
-#if HAVE_SDL
+#if HAVE_SDL2
   if (!opengl->no_window)
-    SDL_GL_SwapBuffers();
+    SDL_GL_SwapWindow(opengl->window);
 #endif
   if (opengl->no_window &&
     (ret = avdevice_dev_to_app_control_message(h, AV_DEV_TO_APP_DISPLAY_WINDOW_BUFFER, NULL , 0)) < 0) {
@@ -1204,7 +1193,7 @@ static int opengl_draw(AVFormatContext *h, void *input, int repaint, int is_pkt)
   const AVPixFmtDescriptor *desc = av_pix_fmt_desc_get(pix_fmt);
   int ret;
 
-#if HAVE_SDL
+#if HAVE_SDL2
   if (!opengl->no_window && (ret = opengl_sdl_process_events(h)) < 0)
     goto fail;
 #endif
@@ -1245,9 +1234,9 @@ static int opengl_draw(AVFormatContext *h, void *input, int repaint, int is_pkt)
   ret = AVERROR_EXTERNAL;
   OPENGL_ERROR_CHECK(opengl);
 
-#if HAVE_SDL
+#if HAVE_SDL2
   if (!opengl->no_window)
-    SDL_GL_SwapBuffers();
+    SDL_GL_SwapWindow(opengl->window);
 #endif
   if (opengl->no_window &&
     (ret = avdevice_dev_to_app_control_message(h, AV_DEV_TO_APP_DISPLAY_WINDOW_BUFFER, NULL , 0)) < 0) {More information about the ffmpeg-cvslog mailing list