[FFmpeg-cvslog] avcodec/proresdec : put unpack alpha func in prores ctx

Martin Vignali git at videolan.org
Sun Dec 2 13:58:09 EET 2018


ffmpeg | branch: master | Martin Vignali <martin.vignali at gmail.com> | Sat Nov 17 23:36:23 2018 +0100| [1cccf9365df0351467eca13313ae989da5c2b0f3] | committer: Martin Vignali

avcodec/proresdec : put unpack alpha func in prores ctx

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=1cccf9365df0351467eca13313ae989da5c2b0f3
---

 libavcodec/proresdec.h |  1 +
 libavcodec/proresdec2.c | 100 +++++++++++++++++++++++++-----------------------
 2 files changed, 54 insertions(+), 47 deletions(-)

diff --git a/libavcodec/proresdec.h b/libavcodec/proresdec.h
index 14ede5d16b..3d99eba078 100644
--- a/libavcodec/proresdec.h
+++ b/libavcodec/proresdec.h
@@ -50,6 +50,7 @@ typedef struct {
   const uint8_t *scan;
   int first_field;
   int alpha_info;
+  void (*unpack_alpha)(GetBitContext *gb, uint16_t *dst, int num_coeffs, const int num_bits);
 } ProresContext;
 
 #endif /* AVCODEC_PRORESDEC_H */
diff --git a/libavcodec/proresdec2.c b/libavcodec/proresdec2.c
index 12b2cba090..94323df128 100644
--- a/libavcodec/proresdec2.c
+++ b/libavcodec/proresdec2.c
@@ -46,6 +46,51 @@ static void permute(uint8_t *dst, const uint8_t *src, const uint8_t permutation[
     dst[i] = permutation[src[i]];
 }
 
+static void unpack_alpha_10(GetBitContext *gb, uint16_t *dst, int num_coeffs,
+              const int num_bits)
+{
+  const int mask = (1 << num_bits) - 1;
+  int i, idx, val, alpha_val;
+
+  idx    = 0;
+  alpha_val = mask;
+  do {
+    do {
+      if (get_bits1(gb)) {
+        val = get_bits(gb, num_bits);
+      } else {
+        int sign;
+        val = get_bits(gb, num_bits == 16 ? 7 : 4);
+        sign = val & 1;
+        val = (val + 2) >> 1;
+        if (sign)
+          val = -val;
+      }
+      alpha_val = (alpha_val + val) & mask;
+      if (num_bits == 16) {
+        dst[idx++] = alpha_val >> 6;
+      } else {
+        dst[idx++] = (alpha_val << 2) | (alpha_val >> 6);
+      }
+      if (idx >= num_coeffs)
+        break;
+    } while (get_bits_left(gb)>0 && get_bits1(gb));
+    val = get_bits(gb, 4);
+    if (!val)
+      val = get_bits(gb, 11);
+    if (idx + val > num_coeffs)
+      val = num_coeffs - idx;
+    if (num_bits == 16) {
+      for (i = 0; i < val; i++)
+        dst[idx++] = alpha_val >> 6;
+    } else {
+      for (i = 0; i < val; i++)
+        dst[idx++] = (alpha_val << 2) | (alpha_val >> 6);
+
+    }
+  } while (idx < num_coeffs);
+}
+
 static av_cold int decode_init(AVCodecContext *avctx)
 {
   int ret = 0;
@@ -91,6 +136,12 @@ static av_cold int decode_init(AVCodecContext *avctx)
   permute(ctx->progressive_scan, ff_prores_progressive_scan, idct_permutation);
   permute(ctx->interlaced_scan, ff_prores_interlaced_scan, idct_permutation);
 
+  if (avctx->bits_per_raw_sample == 10){
+    ctx->unpack_alpha = unpack_alpha_10;
+  } else {
+    av_log(avctx, AV_LOG_ERROR, "Fail to set unpack_alpha for bits per raw sample %d\n", avctx->bits_per_raw_sample);
+    return AVERROR_BUG;
+  }
   return ret;
 }
 
@@ -466,51 +517,6 @@ static int decode_slice_chroma(AVCodecContext *avctx, SliceContext *slice,
   return 0;
 }
 
-static void unpack_alpha(GetBitContext *gb, uint16_t *dst, int num_coeffs,
-             const int num_bits)
-{
-  const int mask = (1 << num_bits) - 1;
-  int i, idx, val, alpha_val;
-
-  idx    = 0;
-  alpha_val = mask;
-  do {
-    do {
-      if (get_bits1(gb)) {
-        val = get_bits(gb, num_bits);
-      } else {
-        int sign;
-        val = get_bits(gb, num_bits == 16 ? 7 : 4);
-        sign = val & 1;
-        val = (val + 2) >> 1;
-        if (sign)
-          val = -val;
-      }
-      alpha_val = (alpha_val + val) & mask;
-      if (num_bits == 16) {
-        dst[idx++] = alpha_val >> 6;
-      } else {
-        dst[idx++] = (alpha_val << 2) | (alpha_val >> 6);
-      }
-      if (idx >= num_coeffs)
-        break;
-    } while (get_bits_left(gb)>0 && get_bits1(gb));
-    val = get_bits(gb, 4);
-    if (!val)
-      val = get_bits(gb, 11);
-    if (idx + val > num_coeffs)
-      val = num_coeffs - idx;
-    if (num_bits == 16) {
-      for (i = 0; i < val; i++)
-        dst[idx++] = alpha_val >> 6;
-    } else {
-      for (i = 0; i < val; i++)
-        dst[idx++] = (alpha_val << 2) | (alpha_val >> 6);
-
-    }
-  } while (idx < num_coeffs);
-}
-
 /**
 * Decode alpha slice plane.
 */
@@ -530,9 +536,9 @@ static void decode_slice_alpha(ProresContext *ctx,
   init_get_bits(&gb, buf, buf_size << 3);
 
   if (ctx->alpha_info == 2) {
-    unpack_alpha(&gb, blocks, blocks_per_slice * 4 * 64, 16);
+    ctx->unpack_alpha(&gb, blocks, blocks_per_slice * 4 * 64, 16);
   } else {
-    unpack_alpha(&gb, blocks, blocks_per_slice * 4 * 64, 8);
+    ctx->unpack_alpha(&gb, blocks, blocks_per_slice * 4 * 64, 8);
   }
 
   block = blocks;More information about the ffmpeg-cvslog mailing list