[FFmpeg-cvslog] lavf/webvtt: fix ffmpeg -h demuxer=webvtt can't dump options

Jun Zhao git at videolan.org
Fri Jun 14 08:26:50 EEST 2019


ffmpeg | branch: master | Jun Zhao <barryjzhao at tencent.com> | Tue Jun 4 10:54:45 2019 +0800| [c351873e06bebbeecd7d7a62d451c3188769c4bf] | committer: Jun Zhao

lavf/webvtt: fix ffmpeg -h demuxer=webvtt can't dump options

fix ffmpeg -h demuxer=webvtt can't dump options

Signed-off-by: Jun Zhao <barryjzhao at tencent.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=c351873e06bebbeecd7d7a62d451c3188769c4bf
---

 libavformat/webvttdec.c | 10 +++++-----
 1 file changed, 5 insertions(+), 5 deletions(-)

diff --git a/libavformat/webvttdec.c b/libavformat/webvttdec.c
index e435de36c7..52579c5ed2 100644
--- a/libavformat/webvttdec.c
+++ b/libavformat/webvttdec.c
@@ -192,14 +192,14 @@ static int webvtt_read_close(AVFormatContext *s)
 }
 
 #define OFFSET(x) offsetof(WebVTTContext, x)
-#define KIND_FLAGS AV_OPT_FLAG_SUBTITLE_PARAM
+#define KIND_FLAGS AV_OPT_FLAG_SUBTITLE_PARAM|AV_OPT_FLAG_DECODING_PARAM
 
 static const AVOption options[] = {
   { "kind", "Set kind of WebVTT track", OFFSET(kind), AV_OPT_TYPE_INT, { .i64 = 0 }, 0, INT_MAX, KIND_FLAGS, "webvtt_kind" },
-    { "subtitles",  "WebVTT subtitles kind",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = 0 },              INT_MIN, INT_MAX, 0, "webvtt_kind" },
-    { "captions",   "WebVTT captions kind",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = AV_DISPOSITION_CAPTIONS },   INT_MIN, INT_MAX, 0, "webvtt_kind" },
-    { "descriptions", "WebVTT descriptions kind", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = AV_DISPOSITION_DESCRIPTIONS }, INT_MIN, INT_MAX, 0, "webvtt_kind" },
-    { "metadata",   "WebVTT metadata kind",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = AV_DISPOSITION_METADATA },   INT_MIN, INT_MAX, 0, "webvtt_kind" },
+    { "subtitles",  "WebVTT subtitles kind",  0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = 0 },              INT_MIN, INT_MAX, KIND_FLAGS, "webvtt_kind" },
+    { "captions",   "WebVTT captions kind",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = AV_DISPOSITION_CAPTIONS },   INT_MIN, INT_MAX, KIND_FLAGS, "webvtt_kind" },
+    { "descriptions", "WebVTT descriptions kind", 0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = AV_DISPOSITION_DESCRIPTIONS }, INT_MIN, INT_MAX, KIND_FLAGS, "webvtt_kind" },
+    { "metadata",   "WebVTT metadata kind",   0, AV_OPT_TYPE_CONST, { .i64 = AV_DISPOSITION_METADATA },   INT_MIN, INT_MAX, KIND_FLAGS, "webvtt_kind" },
   { NULL }
 };
 More information about the ffmpeg-cvslog mailing list