[FFmpeg-cvslog] changelog: add adpcm_ima_ssi decoder and kvag demuxer

Zane van Iperen git at videolan.org
Mon Feb 24 12:16:29 EET 2020


ffmpeg | branch: master | Zane van Iperen <zane at zanevaniperen.com> | Sun Feb 23 04:27:55 2020 +0000| [8c4443cbcfe7e681567ee203da4cb4aecdd25a12] | committer: Paul B Mahol

changelog: add adpcm_ima_ssi decoder and kvag demuxer

Signed-off-by: Zane van Iperen <zane at zanevaniperen.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=8c4443cbcfe7e681567ee203da4cb4aecdd25a12
---

 Changelog | 2 ++
 1 file changed, 2 insertions(+)

diff --git a/Changelog b/Changelog
index ac873fd39e..e8ba02cb02 100644
--- a/Changelog
+++ b/Changelog
@@ -36,6 +36,8 @@ version <next>:
 - xfade_opencl filter
 - afirsrc audio filter source
 - pad_opencl filter
+- Simon & Schuster Interactive ADPCM decoder
+- Real War KVAG demuxer
 - CDToons video decoder
 - siren audio decoder
 - Rayman 2 ADPCM decoderMore information about the ffmpeg-cvslog mailing list