[FFmpeg-cvslog] avformat/subtitles: Deduplicate subtitles' read_(packet|seek|close)

Andreas Rheinhardt git at videolan.org
Sun Jul 18 06:11:50 EEST 2021


ffmpeg | branch: master | Andreas Rheinhardt <andreas.rheinhardt at outlook.com> | Thu Jul 8 23:05:08 2021 +0200| [ea5bdc8893e4c1d5c3b417afad78ccedaa831789] | committer: Andreas Rheinhardt

avformat/subtitles: Deduplicate subtitles' read_(packet|seek|close)

Signed-off-by: Andreas Rheinhardt <andreas.rheinhardt at outlook.com>

> http://git.videolan.org/gitweb.cgi/ffmpeg.git/?a=commit;h=ea5bdc8893e4c1d5c3b417afad78ccedaa831789
---

 libavformat/assdec.c    | 27 +++------------------------
 libavformat/jacosubdec.c  | 29 ++++-------------------------
 libavformat/lrcdec.c    | 27 +++------------------------
 libavformat/mccdec.c    | 27 +++------------------------
 libavformat/mpl2dec.c    | 27 +++------------------------
 libavformat/mpsubdec.c   | 27 +++------------------------
 libavformat/pjsdec.c    | 27 +++------------------------
 libavformat/realtextdec.c  | 27 +++------------------------
 libavformat/samidec.c    | 27 +++------------------------
 libavformat/sccdec.c    | 27 +++------------------------
 libavformat/srtdec.c    | 27 +++------------------------
 libavformat/stldec.c    | 26 +++-----------------------
 libavformat/subtitles.c   | 21 +++++++++++++++++++++
 libavformat/subtitles.h   | 7 +++++++
 libavformat/subviewer1dec.c | 27 +++------------------------
 libavformat/subviewerdec.c | 27 +++------------------------
 libavformat/vplayerdec.c  | 27 +++------------------------
 17 files changed, 74 insertions(+), 360 deletions(-)

diff --git a/libavformat/assdec.c b/libavformat/assdec.c
index 5f71fcb024..2ab7fb9efb 100644
--- a/libavformat/assdec.c
+++ b/libavformat/assdec.c
@@ -50,13 +50,6 @@ static int ass_probe(const AVProbeData *p)
   return 0;
 }
 
-static int ass_read_close(AVFormatContext *s)
-{
-  ASSContext *ass = s->priv_data;
-  ff_subtitles_queue_clean(&ass->q);
-  return 0;
-}
-
 static int read_dialogue(ASSContext *ass, AVBPrint *dst, const uint8_t *p,
             int64_t *start, int *duration)
 {
@@ -166,20 +159,6 @@ end:
   return res;
 }
 
-static int ass_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
-{
-  ASSContext *ass = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_read_packet(&ass->q, pkt);
-}
-
-static int ass_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
-             int64_t min_ts, int64_t ts, int64_t max_ts, int flags)
-{
-  ASSContext *ass = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_seek(&ass->q, s, stream_index,
-                  min_ts, ts, max_ts, flags);
-}
-
 const AVInputFormat ff_ass_demuxer = {
   .name      = "ass",
   .long_name   = NULL_IF_CONFIG_SMALL("SSA (SubStation Alpha) subtitle"),
@@ -187,7 +166,7 @@ const AVInputFormat ff_ass_demuxer = {
   .priv_data_size = sizeof(ASSContext),
   .read_probe   = ass_probe,
   .read_header  = ass_read_header,
-  .read_packet  = ass_read_packet,
-  .read_close   = ass_read_close,
-  .read_seek2   = ass_read_seek,
+  .read_packet  = ff_subtitles_read_packet,
+  .read_close   = ff_subtitles_read_close,
+  .read_seek2   = ff_subtitles_read_seek,
 };
diff --git a/libavformat/jacosubdec.c b/libavformat/jacosubdec.c
index 510219224f..8cb918ccee 100644
--- a/libavformat/jacosubdec.c
+++ b/libavformat/jacosubdec.c
@@ -35,9 +35,9 @@
 #include "libavutil/intreadwrite.h"
 
 typedef struct {
+  FFDemuxSubtitlesQueue q;
   int shift;
   unsigned timeres;
-  FFDemuxSubtitlesQueue q;
 } JACOsubContext;
 
 static int timed_line(const char *ptr)
@@ -93,13 +93,6 @@ static int get_jss_cmd(char k)
   return -1;
 }
 
-static int jacosub_read_close(AVFormatContext *s)
-{
-  JACOsubContext *jacosub = s->priv_data;
-  ff_subtitles_queue_clean(&jacosub->q);
-  return 0;
-}
-
 static const char *read_ts(JACOsubContext *jacosub, const char *buf,
              int64_t *start, int64_t *duration)
 {
@@ -258,20 +251,6 @@ static int jacosub_read_header(AVFormatContext *s)
   return 0;
 }
 
-static int jacosub_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
-{
-  JACOsubContext *jacosub = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_read_packet(&jacosub->q, pkt);
-}
-
-static int jacosub_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
-               int64_t min_ts, int64_t ts, int64_t max_ts, int flags)
-{
-  JACOsubContext *jacosub = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_seek(&jacosub->q, s, stream_index,
-                  min_ts, ts, max_ts, flags);
-}
-
 const AVInputFormat ff_jacosub_demuxer = {
   .name      = "jacosub",
   .long_name   = NULL_IF_CONFIG_SMALL("JACOsub subtitle format"),
@@ -279,7 +258,7 @@ const AVInputFormat ff_jacosub_demuxer = {
   .flags_internal = FF_FMT_INIT_CLEANUP,
   .read_probe   = jacosub_probe,
   .read_header  = jacosub_read_header,
-  .read_packet  = jacosub_read_packet,
-  .read_seek2   = jacosub_read_seek,
-  .read_close   = jacosub_read_close,
+  .read_packet  = ff_subtitles_read_packet,
+  .read_seek2   = ff_subtitles_read_seek,
+  .read_close   = ff_subtitles_read_close,
 };
diff --git a/libavformat/lrcdec.c b/libavformat/lrcdec.c
index 309014d630..fff39495f8 100644
--- a/libavformat/lrcdec.c
+++ b/libavformat/lrcdec.c
@@ -218,27 +218,6 @@ static int lrc_read_header(AVFormatContext *s)
   return 0;
 }
 
-static int lrc_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
-{
-  LRCContext *lrc = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_read_packet(&lrc->q, pkt);
-}
-
-static int lrc_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
-             int64_t min_ts, int64_t ts, int64_t max_ts, int flags)
-{
-  LRCContext *lrc = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_seek(&lrc->q, s, stream_index,
-                  min_ts, ts, max_ts, flags);
-}
-
-static int lrc_read_close(AVFormatContext *s)
-{
-  LRCContext *lrc = s->priv_data;
-  ff_subtitles_queue_clean(&lrc->q);
-  return 0;
-}
-
 const AVInputFormat ff_lrc_demuxer = {
   .name      = "lrc",
   .long_name   = NULL_IF_CONFIG_SMALL("LRC lyrics"),
@@ -246,7 +225,7 @@ const AVInputFormat ff_lrc_demuxer = {
   .flags_internal = FF_FMT_INIT_CLEANUP,
   .read_probe   = lrc_probe,
   .read_header  = lrc_read_header,
-  .read_packet  = lrc_read_packet,
-  .read_close   = lrc_read_close,
-  .read_seek2   = lrc_read_seek
+  .read_packet  = ff_subtitles_read_packet,
+  .read_close   = ff_subtitles_read_close,
+  .read_seek2   = ff_subtitles_read_seek
 };
diff --git a/libavformat/mccdec.c b/libavformat/mccdec.c
index 0bc13ceaa6..8c36b27f12 100644
--- a/libavformat/mccdec.c
+++ b/libavformat/mccdec.c
@@ -200,27 +200,6 @@ static int mcc_read_header(AVFormatContext *s)
   return ret;
 }
 
-static int mcc_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
-{
-  MCCContext *mcc = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_read_packet(&mcc->q, pkt);
-}
-
-static int mcc_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
-             int64_t min_ts, int64_t ts, int64_t max_ts, int flags)
-{
-  MCCContext *mcc = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_seek(&mcc->q, s, stream_index,
-                  min_ts, ts, max_ts, flags);
-}
-
-static int mcc_read_close(AVFormatContext *s)
-{
-  MCCContext *mcc = s->priv_data;
-  ff_subtitles_queue_clean(&mcc->q);
-  return 0;
-}
-
 const AVInputFormat ff_mcc_demuxer = {
   .name      = "mcc",
   .long_name   = NULL_IF_CONFIG_SMALL("MacCaption"),
@@ -228,8 +207,8 @@ const AVInputFormat ff_mcc_demuxer = {
   .flags_internal = FF_FMT_INIT_CLEANUP,
   .read_probe   = mcc_probe,
   .read_header  = mcc_read_header,
-  .read_packet  = mcc_read_packet,
-  .read_seek2   = mcc_read_seek,
-  .read_close   = mcc_read_close,
   .extensions   = "mcc",
+  .read_packet  = ff_subtitles_read_packet,
+  .read_seek2   = ff_subtitles_read_seek,
+  .read_close   = ff_subtitles_read_close,
 };
diff --git a/libavformat/mpl2dec.c b/libavformat/mpl2dec.c
index 0beb9ca388..912a707d1a 100644
--- a/libavformat/mpl2dec.c
+++ b/libavformat/mpl2dec.c
@@ -122,27 +122,6 @@ static int mpl2_read_header(AVFormatContext *s)
   return 0;
 }
 
-static int mpl2_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
-{
-  MPL2Context *mpl2 = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_read_packet(&mpl2->q, pkt);
-}
-
-static int mpl2_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
-             int64_t min_ts, int64_t ts, int64_t max_ts, int flags)
-{
-  MPL2Context *mpl2 = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_seek(&mpl2->q, s, stream_index,
-                  min_ts, ts, max_ts, flags);
-}
-
-static int mpl2_read_close(AVFormatContext *s)
-{
-  MPL2Context *mpl2 = s->priv_data;
-  ff_subtitles_queue_clean(&mpl2->q);
-  return 0;
-}
-
 const AVInputFormat ff_mpl2_demuxer = {
   .name      = "mpl2",
   .long_name   = NULL_IF_CONFIG_SMALL("MPL2 subtitles"),
@@ -150,8 +129,8 @@ const AVInputFormat ff_mpl2_demuxer = {
   .flags_internal = FF_FMT_INIT_CLEANUP,
   .read_probe   = mpl2_probe,
   .read_header  = mpl2_read_header,
-  .read_packet  = mpl2_read_packet,
-  .read_seek2   = mpl2_read_seek,
-  .read_close   = mpl2_read_close,
   .extensions   = "txt,mpl2",
+  .read_packet  = ff_subtitles_read_packet,
+  .read_seek2   = ff_subtitles_read_seek,
+  .read_close   = ff_subtitles_read_close,
 };
diff --git a/libavformat/mpsubdec.c b/libavformat/mpsubdec.c
index abf0e7fb9a..d290a41fb9 100644
--- a/libavformat/mpsubdec.c
+++ b/libavformat/mpsubdec.c
@@ -169,27 +169,6 @@ end:
   return res;
 }
 
-static int mpsub_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
-{
-  MPSubContext *mpsub = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_read_packet(&mpsub->q, pkt);
-}
-
-static int mpsub_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
-              int64_t min_ts, int64_t ts, int64_t max_ts, int flags)
-{
-  MPSubContext *mpsub = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_seek(&mpsub->q, s, stream_index,
-                  min_ts, ts, max_ts, flags);
-}
-
-static int mpsub_read_close(AVFormatContext *s)
-{
-  MPSubContext *mpsub = s->priv_data;
-  ff_subtitles_queue_clean(&mpsub->q);
-  return 0;
-}
-
 const AVInputFormat ff_mpsub_demuxer = {
   .name      = "mpsub",
   .long_name   = NULL_IF_CONFIG_SMALL("MPlayer subtitles"),
@@ -197,8 +176,8 @@ const AVInputFormat ff_mpsub_demuxer = {
   .flags_internal = FF_FMT_INIT_CLEANUP,
   .read_probe   = mpsub_probe,
   .read_header  = mpsub_read_header,
-  .read_packet  = mpsub_read_packet,
-  .read_seek2   = mpsub_read_seek,
-  .read_close   = mpsub_read_close,
   .extensions   = "sub",
+  .read_packet  = ff_subtitles_read_packet,
+  .read_seek2   = ff_subtitles_read_seek,
+  .read_close   = ff_subtitles_read_close,
 };
diff --git a/libavformat/pjsdec.c b/libavformat/pjsdec.c
index 1fc16831ea..5b2111f726 100644
--- a/libavformat/pjsdec.c
+++ b/libavformat/pjsdec.c
@@ -105,27 +105,6 @@ static int pjs_read_header(AVFormatContext *s)
   return 0;
 }
 
-static int pjs_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
-{
-  PJSContext *pjs = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_read_packet(&pjs->q, pkt);
-}
-
-static int pjs_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
-             int64_t min_ts, int64_t ts, int64_t max_ts, int flags)
-{
-  PJSContext *pjs = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_seek(&pjs->q, s, stream_index,
-                  min_ts, ts, max_ts, flags);
-}
-
-static int pjs_read_close(AVFormatContext *s)
-{
-  PJSContext *pjs = s->priv_data;
-  ff_subtitles_queue_clean(&pjs->q);
-  return 0;
-}
-
 const AVInputFormat ff_pjs_demuxer = {
   .name      = "pjs",
   .long_name   = NULL_IF_CONFIG_SMALL("PJS (Phoenix Japanimation Society) subtitles"),
@@ -133,8 +112,8 @@ const AVInputFormat ff_pjs_demuxer = {
   .flags_internal = FF_FMT_INIT_CLEANUP,
   .read_probe   = pjs_probe,
   .read_header  = pjs_read_header,
-  .read_packet  = pjs_read_packet,
-  .read_seek2   = pjs_read_seek,
-  .read_close   = pjs_read_close,
   .extensions   = "pjs",
+  .read_packet  = ff_subtitles_read_packet,
+  .read_seek2   = ff_subtitles_read_seek,
+  .read_close   = ff_subtitles_read_close,
 };
diff --git a/libavformat/realtextdec.c b/libavformat/realtextdec.c
index e0e2cc90e6..c281dec346 100644
--- a/libavformat/realtextdec.c
+++ b/libavformat/realtextdec.c
@@ -127,27 +127,6 @@ end:
   return res;
 }
 
-static int realtext_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
-{
-  RealTextContext *rt = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_read_packet(&rt->q, pkt);
-}
-
-static int realtext_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
-               int64_t min_ts, int64_t ts, int64_t max_ts, int flags)
-{
-  RealTextContext *rt = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_seek(&rt->q, s, stream_index,
-                  min_ts, ts, max_ts, flags);
-}
-
-static int realtext_read_close(AVFormatContext *s)
-{
-  RealTextContext *rt = s->priv_data;
-  ff_subtitles_queue_clean(&rt->q);
-  return 0;
-}
-
 const AVInputFormat ff_realtext_demuxer = {
   .name      = "realtext",
   .long_name   = NULL_IF_CONFIG_SMALL("RealText subtitle format"),
@@ -155,8 +134,8 @@ const AVInputFormat ff_realtext_demuxer = {
   .flags_internal = FF_FMT_INIT_CLEANUP,
   .read_probe   = realtext_probe,
   .read_header  = realtext_read_header,
-  .read_packet  = realtext_read_packet,
-  .read_seek2   = realtext_read_seek,
-  .read_close   = realtext_read_close,
   .extensions   = "rt",
+  .read_packet  = ff_subtitles_read_packet,
+  .read_seek2   = ff_subtitles_read_seek,
+  .read_close   = ff_subtitles_read_close,
 };
diff --git a/libavformat/samidec.c b/libavformat/samidec.c
index c23335cf4d..698164b6a2 100644
--- a/libavformat/samidec.c
+++ b/libavformat/samidec.c
@@ -119,27 +119,6 @@ end:
   return res;
 }
 
-static int sami_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
-{
-  SAMIContext *sami = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_read_packet(&sami->q, pkt);
-}
-
-static int sami_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
-             int64_t min_ts, int64_t ts, int64_t max_ts, int flags)
-{
-  SAMIContext *sami = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_seek(&sami->q, s, stream_index,
-                  min_ts, ts, max_ts, flags);
-}
-
-static int sami_read_close(AVFormatContext *s)
-{
-  SAMIContext *sami = s->priv_data;
-  ff_subtitles_queue_clean(&sami->q);
-  return 0;
-}
-
 const AVInputFormat ff_sami_demuxer = {
   .name      = "sami",
   .long_name   = NULL_IF_CONFIG_SMALL("SAMI subtitle format"),
@@ -147,8 +126,8 @@ const AVInputFormat ff_sami_demuxer = {
   .flags_internal = FF_FMT_INIT_CLEANUP,
   .read_probe   = sami_probe,
   .read_header  = sami_read_header,
-  .read_packet  = sami_read_packet,
-  .read_seek2   = sami_read_seek,
-  .read_close   = sami_read_close,
   .extensions   = "smi,sami",
+  .read_packet  = ff_subtitles_read_packet,
+  .read_seek2   = ff_subtitles_read_seek,
+  .read_close   = ff_subtitles_read_close,
 };
diff --git a/libavformat/sccdec.c b/libavformat/sccdec.c
index e59e015bbc..e95fd881a3 100644
--- a/libavformat/sccdec.c
+++ b/libavformat/sccdec.c
@@ -177,27 +177,6 @@ static int scc_read_header(AVFormatContext *s)
   return 0;
 }
 
-static int scc_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
-{
-  SCCContext *scc = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_read_packet(&scc->q, pkt);
-}
-
-static int scc_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
-             int64_t min_ts, int64_t ts, int64_t max_ts, int flags)
-{
-  SCCContext *scc = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_seek(&scc->q, s, stream_index,
-                  min_ts, ts, max_ts, flags);
-}
-
-static int scc_read_close(AVFormatContext *s)
-{
-  SCCContext *scc = s->priv_data;
-  ff_subtitles_queue_clean(&scc->q);
-  return 0;
-}
-
 const AVInputFormat ff_scc_demuxer = {
   .name      = "scc",
   .long_name   = NULL_IF_CONFIG_SMALL("Scenarist Closed Captions"),
@@ -205,8 +184,8 @@ const AVInputFormat ff_scc_demuxer = {
   .flags_internal = FF_FMT_INIT_CLEANUP,
   .read_probe   = scc_probe,
   .read_header  = scc_read_header,
-  .read_packet  = scc_read_packet,
-  .read_seek2   = scc_read_seek,
-  .read_close   = scc_read_close,
   .extensions   = "scc",
+  .read_packet  = ff_subtitles_read_packet,
+  .read_seek2   = ff_subtitles_read_seek,
+  .read_close   = ff_subtitles_read_close,
 };
diff --git a/libavformat/srtdec.c b/libavformat/srtdec.c
index 2f8a677b9f..bf02450555 100644
--- a/libavformat/srtdec.c
+++ b/libavformat/srtdec.c
@@ -211,27 +211,6 @@ end:
   return res;
 }
 
-static int srt_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
-{
-  SRTContext *srt = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_read_packet(&srt->q, pkt);
-}
-
-static int srt_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
-             int64_t min_ts, int64_t ts, int64_t max_ts, int flags)
-{
-  SRTContext *srt = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_seek(&srt->q, s, stream_index,
-                  min_ts, ts, max_ts, flags);
-}
-
-static int srt_read_close(AVFormatContext *s)
-{
-  SRTContext *srt = s->priv_data;
-  ff_subtitles_queue_clean(&srt->q);
-  return 0;
-}
-
 const AVInputFormat ff_srt_demuxer = {
   .name    = "srt",
   .long_name  = NULL_IF_CONFIG_SMALL("SubRip subtitle"),
@@ -239,7 +218,7 @@ const AVInputFormat ff_srt_demuxer = {
   .flags_internal = FF_FMT_INIT_CLEANUP,
   .read_probe = srt_probe,
   .read_header = srt_read_header,
-  .read_packet = srt_read_packet,
-  .read_seek2 = srt_read_seek,
-  .read_close = srt_read_close,
+  .read_packet = ff_subtitles_read_packet,
+  .read_seek2 = ff_subtitles_read_seek,
+  .read_close = ff_subtitles_read_close,
 };
diff --git a/libavformat/stldec.c b/libavformat/stldec.c
index 48e18d865e..b5c8439dc2 100644
--- a/libavformat/stldec.c
+++ b/libavformat/stldec.c
@@ -107,26 +107,6 @@ static int stl_read_header(AVFormatContext *s)
   ff_subtitles_queue_finalize(s, &stl->q);
   return 0;
 }
-static int stl_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
-{
-  STLContext *stl = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_read_packet(&stl->q, pkt);
-}
-
-static int stl_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
-               int64_t min_ts, int64_t ts, int64_t max_ts, int flags)
-{
-  STLContext *stl = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_seek(&stl->q, s, stream_index,
-                  min_ts, ts, max_ts, flags);
-}
-
-static int stl_read_close(AVFormatContext *s)
-{
-  STLContext *stl = s->priv_data;
-  ff_subtitles_queue_clean(&stl->q);
-  return 0;
-}
 
 const AVInputFormat ff_stl_demuxer = {
   .name      = "stl",
@@ -135,8 +115,8 @@ const AVInputFormat ff_stl_demuxer = {
   .flags_internal = FF_FMT_INIT_CLEANUP,
   .read_probe   = stl_probe,
   .read_header  = stl_read_header,
-  .read_packet  = stl_read_packet,
-  .read_seek2   = stl_read_seek,
-  .read_close   = stl_read_close,
   .extensions   = "stl",
+  .read_packet  = ff_subtitles_read_packet,
+  .read_seek2   = ff_subtitles_read_seek,
+  .read_close   = ff_subtitles_read_close,
 };
diff --git a/libavformat/subtitles.c b/libavformat/subtitles.c
index 6368ec74f9..82aaa358c0 100644
--- a/libavformat/subtitles.c
+++ b/libavformat/subtitles.c
@@ -314,6 +314,27 @@ void ff_subtitles_queue_clean(FFDemuxSubtitlesQueue *q)
   q->nb_subs = q->allocated_size = q->current_sub_idx = 0;
 }
 
+int ff_subtitles_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
+{
+  FFDemuxSubtitlesQueue *q = s->priv_data;
+  return ff_subtitles_queue_read_packet(q, pkt);
+}
+
+int ff_subtitles_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
+              int64_t min_ts, int64_t ts, int64_t max_ts, int flags)
+{
+  FFDemuxSubtitlesQueue *q = s->priv_data;
+  return ff_subtitles_queue_seek(q, s, stream_index,
+                  min_ts, ts, max_ts, flags);
+}
+
+int ff_subtitles_read_close(AVFormatContext *s)
+{
+  FFDemuxSubtitlesQueue *q = s->priv_data;
+  ff_subtitles_queue_clean(q);
+  return 0;
+}
+
 int ff_smil_extract_next_text_chunk(FFTextReader *tr, AVBPrint *buf, char *c)
 {
   int i = 0;
diff --git a/libavformat/subtitles.h b/libavformat/subtitles.h
index ca769639be..37ca7b19b1 100644
--- a/libavformat/subtitles.h
+++ b/libavformat/subtitles.h
@@ -143,6 +143,13 @@ int ff_subtitles_queue_seek(FFDemuxSubtitlesQueue *q, AVFormatContext *s, int st
 */
 void ff_subtitles_queue_clean(FFDemuxSubtitlesQueue *q);
 
+int ff_subtitles_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt);
+
+int ff_subtitles_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
+              int64_t min_ts, int64_t ts, int64_t max_ts, int flags);
+
+int ff_subtitles_read_close(AVFormatContext *s);
+
 /**
 * SMIL helper to load next chunk ("<...>" or untagged content) in buf.
 *
diff --git a/libavformat/subviewer1dec.c b/libavformat/subviewer1dec.c
index f1267031f8..bdcbef30ef 100644
--- a/libavformat/subviewer1dec.c
+++ b/libavformat/subviewer1dec.c
@@ -90,27 +90,6 @@ static int subviewer1_read_header(AVFormatContext *s)
   return 0;
 }
 
-static int subviewer1_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
-{
-  SubViewer1Context *subviewer1 = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_read_packet(&subviewer1->q, pkt);
-}
-
-static int subviewer1_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
-                int64_t min_ts, int64_t ts, int64_t max_ts, int flags)
-{
-  SubViewer1Context *subviewer1 = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_seek(&subviewer1->q, s, stream_index,
-                  min_ts, ts, max_ts, flags);
-}
-
-static int subviewer1_read_close(AVFormatContext *s)
-{
-  SubViewer1Context *subviewer1 = s->priv_data;
-  ff_subtitles_queue_clean(&subviewer1->q);
-  return 0;
-}
-
 const AVInputFormat ff_subviewer1_demuxer = {
   .name      = "subviewer1",
   .long_name   = NULL_IF_CONFIG_SMALL("SubViewer v1 subtitle format"),
@@ -118,8 +97,8 @@ const AVInputFormat ff_subviewer1_demuxer = {
   .flags_internal = FF_FMT_INIT_CLEANUP,
   .read_probe   = subviewer1_probe,
   .read_header  = subviewer1_read_header,
-  .read_packet  = subviewer1_read_packet,
-  .read_seek2   = subviewer1_read_seek,
-  .read_close   = subviewer1_read_close,
   .extensions   = "sub",
+  .read_packet  = ff_subtitles_read_packet,
+  .read_seek2   = ff_subtitles_read_seek,
+  .read_close   = ff_subtitles_read_close,
 };
diff --git a/libavformat/subviewerdec.c b/libavformat/subviewerdec.c
index 2ef3c088eb..bcd103bd86 100644
--- a/libavformat/subviewerdec.c
+++ b/libavformat/subviewerdec.c
@@ -180,27 +180,6 @@ end:
   return res;
 }
 
-static int subviewer_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
-{
-  SubViewerContext *subviewer = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_read_packet(&subviewer->q, pkt);
-}
-
-static int subviewer_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
-                int64_t min_ts, int64_t ts, int64_t max_ts, int flags)
-{
-  SubViewerContext *subviewer = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_seek(&subviewer->q, s, stream_index,
-                  min_ts, ts, max_ts, flags);
-}
-
-static int subviewer_read_close(AVFormatContext *s)
-{
-  SubViewerContext *subviewer = s->priv_data;
-  ff_subtitles_queue_clean(&subviewer->q);
-  return 0;
-}
-
 const AVInputFormat ff_subviewer_demuxer = {
   .name      = "subviewer",
   .long_name   = NULL_IF_CONFIG_SMALL("SubViewer subtitle format"),
@@ -208,8 +187,8 @@ const AVInputFormat ff_subviewer_demuxer = {
   .flags_internal = FF_FMT_INIT_CLEANUP,
   .read_probe   = subviewer_probe,
   .read_header  = subviewer_read_header,
-  .read_packet  = subviewer_read_packet,
-  .read_seek2   = subviewer_read_seek,
-  .read_close   = subviewer_read_close,
   .extensions   = "sub",
+  .read_packet  = ff_subtitles_read_packet,
+  .read_seek2   = ff_subtitles_read_seek,
+  .read_close   = ff_subtitles_read_close,
 };
diff --git a/libavformat/vplayerdec.c b/libavformat/vplayerdec.c
index 8c9ff81163..b37f6c8f64 100644
--- a/libavformat/vplayerdec.c
+++ b/libavformat/vplayerdec.c
@@ -95,27 +95,6 @@ static int vplayer_read_header(AVFormatContext *s)
   return 0;
 }
 
-static int vplayer_read_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
-{
-  VPlayerContext *vplayer = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_read_packet(&vplayer->q, pkt);
-}
-
-static int vplayer_read_seek(AVFormatContext *s, int stream_index,
-               int64_t min_ts, int64_t ts, int64_t max_ts, int flags)
-{
-  VPlayerContext *vplayer = s->priv_data;
-  return ff_subtitles_queue_seek(&vplayer->q, s, stream_index,
-                  min_ts, ts, max_ts, flags);
-}
-
-static int vplayer_read_close(AVFormatContext *s)
-{
-  VPlayerContext *vplayer = s->priv_data;
-  ff_subtitles_queue_clean(&vplayer->q);
-  return 0;
-}
-
 const AVInputFormat ff_vplayer_demuxer = {
   .name      = "vplayer",
   .long_name   = NULL_IF_CONFIG_SMALL("VPlayer subtitles"),
@@ -123,8 +102,8 @@ const AVInputFormat ff_vplayer_demuxer = {
   .flags_internal = FF_FMT_INIT_CLEANUP,
   .read_probe   = vplayer_probe,
   .read_header  = vplayer_read_header,
-  .read_packet  = vplayer_read_packet,
-  .read_seek2   = vplayer_read_seek,
-  .read_close   = vplayer_read_close,
   .extensions   = "txt",
+  .read_packet  = ff_subtitles_read_packet,
+  .read_seek2   = ff_subtitles_read_seek,
+  .read_close   = ff_subtitles_read_close,
 };More information about the ffmpeg-cvslog mailing list