[FFmpeg-devel] [PATCH] mjpegdec: add 0x14121200 pixel format support

Przemysław Sobala pszemus at wp-sa.pl
Tue Jul 22 16:11:55 CEST 2014


Hello
    Patch adds support for 0x14121200 pixel format to MJPEG decoder. I
can deliver a sample image but don't know where upload to?

--
pszemus at wp-sa.pl

[http://i.wp.pl/a/i/sg/mail/all/logo_wp.png]<http://www.wp.pl>          [Nowy lider polskiego internetu]

Główne Spółki Grupy Wirtualna Polska:

Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 378.000,00 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

Grupa Wirtualna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137 A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000373814, kapitał zakładowy: 311.005.000,00 zł, Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 527-26-45-593

Wirtualna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Romualda Traugutta 115 C, 80-226 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku pod nr KRS: 0000068548, kapitał zakładowy: 67.980.024,00 złotych (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 957-07-51-216

-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: 0001-mjpegdec-add-pix_fmt-0x14121200.patch
Type: text/x-patch
Size: 777 bytes
Desc: not available
URL: <https://ffmpeg.org/pipermail/ffmpeg-devel/attachments/20140722/06be2b37/attachment.bin>


More information about the ffmpeg-devel mailing list