[FFmpeg-devel] [PATCH 3/4] avformat/mux: do not call write_header multiple times if it fails the first time

Marton Balint cus at passwd.hu
Sat Jun 11 20:33:42 CEST 2016


Signed-off-by: Marton Balint <cus at passwd.hu>
---
 libavformat/internal.h | 1 +
 libavformat/mux.c   | 5 +++--
 2 files changed, 4 insertions(+), 2 deletions(-)

diff --git a/libavformat/internal.h b/libavformat/internal.h
index 40ba089..b6c2020 100644
--- a/libavformat/internal.h
+++ b/libavformat/internal.h
@@ -124,6 +124,7 @@ struct AVFormatInternal {
   * Whether or not a header has already been written
   */
   int header_written;
+  int write_header_ret;
 };
 
 struct AVStreamInternal {
diff --git a/libavformat/mux.c b/libavformat/mux.c
index 08ed940..b1b65a1 100644
--- a/libavformat/mux.c
+++ b/libavformat/mux.c
@@ -479,6 +479,7 @@ static int write_header_internal(AVFormatContext *s)
     int ret = s->oformat->write_header(s);
     if (ret >= 0 && s->pb && s->pb->error < 0)
       ret = s->pb->error;
+    s->internal->write_header_ret = ret;
     if (ret < 0)
       return ret;
     if (s->flush_packets && s->pb && s->pb->error >= 0 && s->flags & AVFMT_FLAG_FLUSH_PACKETS)
@@ -713,7 +714,7 @@ static int write_packet(AVFormatContext *s, AVPacket *pkt)
   did_split = av_packet_split_side_data(pkt);
 
   if (!s->internal->header_written) {
-    ret = write_header_internal(s);
+    ret = s->internal->write_header_ret ? s->internal->write_header_ret : write_header_internal(s);
     if (ret < 0)
       goto fail;
   }
@@ -1152,7 +1153,7 @@ int av_write_trailer(AVFormatContext *s)
   }
 
   if (!s->internal->header_written) {
-    ret = write_header_internal(s);
+    ret = s->internal->write_header_ret ? s->internal->write_header_ret : write_header_internal(s);
     if (ret < 0)
       goto fail;
   }
-- 
2.6.6More information about the ffmpeg-devel mailing list