[FFmpeg-devel] [PATCH] avfilter/vf_fps: set fps value boundaries

Przemysław Sobala przemyslaw.sobala at grupawp.pl
Mon May 9 15:19:02 CEST 2016


W dniu 09.05.2016 o 15:00, Michael Niedermayer pisze:
> On Mon, May 09, 2016 at 11:17:23AM +0200, Przemysław Sobala wrote:
>> ---
>>   libavfilter/vf_fps.c | 2 +-
>>   1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)
>
> applied
>
> but there are many more that have AV_OPT_TYPE_VIDEO_RATE with 0,0
>
> thx
>

Yes, I've noticed that.
It turns out that setting video rate by string via 'av_opt_set' does not
validate value boundaries while setting by AVRational via
av_opt_set_video_rate does.

--
Regards
Przemysław Sobala


Spółki Grupy Wirtualna Polska:

Wirtualna Polska Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000407130, kapitał zakładowy: 1 245 651,90 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 521-31-11-513

Grupa Wirtualna Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS: 0000580004, kapitał zakładowy: 317 957 850,00 zł (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 527-26-45-593

WP Shopping Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jutrzenki 137A, 02-231 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku pod nr KRS: 0000546914, kapitał zakładowy: 170.000,00 złotych (w całości wpłacony), Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): 957-07-51-216


More information about the ffmpeg-devel mailing list