[FFmpeg-devel] [PATCH v1 3/5] avfilter/vf_showinfo: display user data unregistered message

lance.lmwang at gmail.com lance.lmwang at gmail.com
Tue Dec 17 12:22:15 EET 2019


From: Limin Wang <lance.lmwang at gmail.com>

Signed-off-by: Limin Wang <lance.lmwang at gmail.com>
---
 libavfilter/vf_showinfo.c | 20 ++++++++++++++++++++
 1 file changed, 20 insertions(+)

diff --git a/libavfilter/vf_showinfo.c b/libavfilter/vf_showinfo.c
index 31f6b32aa4..0d227983c2 100644
--- a/libavfilter/vf_showinfo.c
+++ b/libavfilter/vf_showinfo.c
@@ -169,6 +169,23 @@ static void dump_content_light_metadata(AVFilterContext *ctx, AVFrameSideData *s
      metadata->MaxCLL, metadata->MaxFALL);
 }
 
+static void dump_user_data_unregistered_metadata(AVFilterContext *ctx, AVFrameSideData *sd)
+{
+  const int uuid_size = 16;
+
+  if (sd->size < uuid_size) {
+    av_log(ctx, AV_LOG_ERROR, "invalid data");
+    return;
+  }
+
+  av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "User data unregistered:\n");
+  av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "UUID=");
+  for (int i = 0; i < uuid_size; i++)
+    av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "%x", sd->data[i]);
+  av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "\n");
+  av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "User Data=%s", sd->data + uuid_size);
+}
+
 static void dump_color_property(AVFilterContext *ctx, AVFrame *frame)
 {
   const char *color_range_str   = av_color_range_name(frame->color_range);
@@ -319,6 +336,9 @@ static int filter_frame(AVFilterLink *inlink, AVFrame *frame)
       av_log(ctx, AV_LOG_INFO, "GOP timecode - %s", tcbuf);
       break;
     }
+    case AV_FRAME_DATA_USER_DATA_UNREGISTERED:
+      dump_user_data_unregistered_metadata(ctx, sd);
+      break;
     default:
       av_log(ctx, AV_LOG_WARNING, "unknown side data type %d (%d bytes)",
          sd->type, sd->size);
-- 
2.21.0More information about the ffmpeg-devel mailing list