[FFmpeg-trac] #686(avcodec:new): WMV2 crash

FFmpeg trac at avcodec.org
Fri Nov 25 16:09:52 CET 2011


#686: WMV2 crash
-----------------------------------+-----------------------------------
       Reporter: robco5   |          Owner:
         Type: defect   |          Status: new
       Priority: important |        Component: avcodec
       Version: 0.8.7   |        Resolution:
       Keywords:       |        Blocked By:
       Blocking:       | Reproduced by developer: 0
Analyzed by developer: 0     |
-----------------------------------+-----------------------------------

Comment (by robco5):

 Tested on git master...same result.


 {{{
 $ gdb ffmpeg_g.exe
 GNU gdb (GDB) 7.0
 Copyright (C) 2009 Free Software Foundation, Inc.
 License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later
 <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
 This is free software: you are free to change and redistribute it.
 There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law. Type "show copying"
 and "show warranty" for details.
 This GDB was configured as "mingw32".
 For bug reporting instructions, please see:
 <http://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>...
 Reading symbols from h:\Develop\FFMPEG GIT\ffmpeg/ffmpeg_g.exe...done.
 (gdb) r -i crash.wmv out.avi
 Starting program: h:\Develop\FFMPEG GIT\ffmpeg/ffmpeg_g.exe -i crash.wmv
 out.av
 i
 [New Thread 4544.0x9bc]
 warning: Can not parse XML library list; XML support was disabled at
 compile tim
 e
 ffmpeg version 0.8.7.git, Copyright (c) 2000-2011 the FFmpeg developers
  built on Nov 25 2011 16:03:34 with gcc 4.4.0
  configuration: --enable-debug=3 --disable-stripping --enable-gpl
 --enable-swsc
 ale --enable-static --enable-memalign-hack --disable-pthreads --enable-
 libx264 -
 -extra-cflags=-I/h/x264 --extra-ldflags=-L/h/x264 --enable-nonfree -
 -enable-libfaac --extra-cflags=-I/h/faac/include --extra-
 ldflags=-L/h/faac/
 libfaac/.libs
  libavutil  51. 29. 0 / 51. 29. 0
  libavcodec  53. 37. 0 / 53. 37. 0
  libavformat 53. 21. 0 / 53. 21. 0
  libavdevice 53. 4. 0 / 53. 4. 0
  libavfilter  2. 49. 0 / 2. 49. 0
  libswscale  2. 1. 0 / 2. 1. 0
  libpostproc 51. 2. 0 / 51. 2. 0

 Seems stream 0 codec frame rate differs from container frame rate: 1000.00
 (1000
 /1) -> 30.00 (30/1)
 Input #0, asf, from 'crash.wmv':
  Metadata:
   WM/ToolName   : TMPGEnc 4.0 XPress Version. 4.6.3.268
   WMFSDKVersion  : 11.0.5721.5251
   WMFSDKNeeded  : 0.0.0.0000
   IsVBR      : 0
  Duration: 00:00:18.03, start: 0.000000, bitrate: 8878 kb/s
   Stream #0:0(hun): Video: wmv2 (WMV2 / 0x32564D57), yuv420p, 1936x1360,
 8000
 kb/s, 30 tbr, 1k tbn, 1k tbc
 [buffer @ 09b8f700] w:1936 h:1360 pixfmt:yuv420p tb:1/1000000 sar:0/1
 sws_param:

 Output #0, avi, to 'out.avi':
  Metadata:
   WM/ToolName   : TMPGEnc 4.0 XPress Version. 4.6.3.268
   WMFSDKVersion  : 11.0.5721.5251
   WMFSDKNeeded  : 0.0.0.0000
   IsVBR      : 0
   ISFT      : Lavf53.21.0
   Stream #0:0(hun): Video: mpeg4 (FMP4 / 0x34504D46), yuv420p,
 1936x1360, q=2-
 31, 200 kb/s, 30 tbn, 30 tbc
 Stream mapping:
  Stream #0:0 -> #0:0 (wmv2 -> mpeg4)
 Press [q] to stop, [?] for help
 frame=  13 fps= 0 q=24.8 size=   603kB time=00:00:00.46
 bitrate=10585.3kbits
 frame=  26 fps= 25 q=31.0 size=   716kB time=00:00:00.90
 bitrate=6520.1kbits/
 frame=  38 fps= 24 q=31.0 size=   844kB time=00:00:01.30
 bitrate=5318.3kbits/
 frame=  49 fps= 24 q=24.8 size=   977kB time=00:00:01.66
 bitrate=4804.5kbits/
 frame=  61 fps= 23 q=24.8 size=  1119kB time=00:00:02.06
 bitrate=4434.6kbits/
 frame=  73 fps= 23 q=24.8 size=  1261kB time=00:00:02.46
 bitrate=4188.9kbits/
 frame=  86 fps= 24 q=31.0 size=  1420kB time=00:00:02.90
 bitrate=4011.1kbits/
 frame=  99 fps= 24 q=31.0 size=  1578kB time=00:00:03.33
 bitrate=3878.2kbits/
 frame= 112 fps= 24 q=31.0 size=  1740kB time=00:00:03.76
 bitrate=3783.3kbits/
 frame= 124 fps= 24 q=31.0 size=  1875kB time=00:00:04.16
 bitrate=3687.3kbits/
 frame= 137 fps= 24 q=31.0 size=  2005kB time=00:00:04.60
 bitrate=3571.3kbits/
 frame= 150 fps= 24 q=31.0 size=  2139kB time=00:00:05.03
 bitrate=3481.6kbits/
 frame= 164 fps= 24 q=31.0 size=  2255kB time=00:00:05.50
 bitrate=3358.7kbits/
 frame= 178 fps= 25 q=31.0 size=  2388kB time=00:00:05.96
 bitrate=3278.2kbits/
 frame= 192 fps= 25 q=31.0 size=  2507kB time=00:00:06.43
 bitrate=3192.8kbits/
 frame= 205 fps= 25 q=24.8 size=  2701kB time=00:00:06.86
 bitrate=3222.5kbits/
 frame= 219 fps= 25 q=31.0 size=  2824kB time=00:00:07.33
 bitrate=3154.3kbits/
 frame= 233 fps= 25 q=31.0 size=  2953kB time=00:00:07.80
 bitrate=3100.9kbits/
 frame= 244 fps= 25 q=31.0 size=  3082kB time=00:00:08.16
 bitrate=3091.6kbits/
 frame= 257 fps= 25 q=31.0 size=  3217kB time=00:00:08.60
 bitrate=3063.9kbits/
 frame= 270 fps= 25 q=31.0 size=  3363kB time=00:00:09.03
 bitrate=3049.4kbits/
 frame= 283 fps= 25 q=31.0 size=  3483kB time=00:00:09.46
 bitrate=3013.7kbits/
 frame= 297 fps= 25 q=31.0 size=  3609kB time=00:00:09.93
 bitrate=2976.0kbits/
 frame= 310 fps= 25 q=31.0 size=  3717kB time=00:00:10.36
 bitrate=2937.0kbits/
 frame= 322 fps= 25 q=31.0 size=  3848kB time=00:00:10.76
 bitrate=2927.7kbits/
 frame= 335 fps= 25 q=31.0 size=  3967kB time=00:00:11.20
 bitrate=2901.5kbits/
 frame= 348 fps= 25 q=31.0 size=  4093kB time=00:00:11.63
 bitrate=2882.0kbits/
 frame= 361 fps= 25 q=24.8 size=  4279kB time=00:00:12.06
 bitrate=2905.2kbits/
 frame= 373 fps= 25 q=24.8 size=  4404kB time=00:00:12.46
 bitrate=2893.8kbits/
 frame= 386 fps= 25 q=31.0 size=  4555kB time=00:00:12.90
 bitrate=2892.4kbits/
 s
 Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
 wmv2_mspel8_h_lowpass (
   dst=0x22e2a4
 "¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą
 \203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203ËŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ
 hËŃÔÖĚ hË
 ŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ h yĚ    °\a",
   src=0xc42d023 <Address 0xc42d023 out of bounds>, dstStride=8,
   srcStride=1968, h=11) at libavcodec/dsputil.c:1304
 1304      dst[0]= cm[(9*(src[0] + src[1]) - (src[-1] + src[2]) +
 8)>>4];
 (gdb) bt
 #0 wmv2_mspel8_h_lowpass (
   dst=0x22e2a4
 "¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą
 \203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203¤ĂĎÓÖÔą\203ËŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ
 hËŃÔÖĚ hË
 ŃÔÖĚ hËŃÔÖĚ h yĚ    °\a",
   src=0xc42d023 <Address 0xc42d023 out of bounds>, dstStride=8,
   srcStride=1968, h=11) at libavcodec/dsputil.c:1304
 #1 0x005de73c in put_mspel8_mc32_c (
   dst=0xb9b17a0
 "AAAACDDDD?Hi-\275Đ×ŢÝÚÚŰŮŘÖÚäŕÖĂŁm?JpŁľĘĐÖÔĚÁĹÍÔÔŃŃĐиyA:[¤»Ę
 ĎÓÖŘÚŃŃÖ×ŐĘŃ׺"e=713:87777899998:79 at _-ľŇŮÖĚÔÝĎÉÍĐÖÝßÔĚ\275¨ź§ÁŘÖÔĐĐ×ÜäÎ×ŃŇ×ŮÍŹF1
 ;AaśżĹĎÔĚŐŘ×ÔĐÔŘŇ×ŐĹŞ"X32>\203«|şÂÎŐŇ´V>@<9w">|¸ÉÓĎ´r>2386/7Mn\210ŻĆĚÍ"...,
 src=
 0xc428af3 "DD@>@AB[ŽËŃÔÖĚ hJCA at HDDD>]<«ĽÎÖŐË\241gKC=87688Or
 »Ë×ÓĽ\220_B>><BDBA at B
 J]t"ĐĚŮ<H:4;;:8888888784YšÁŃŐŃĎŐŐ¸mNC?:?BBJD?9:?Y\210źcľÓŮÓ«_>DA:;:?^Ž§¨żÓÚŮ+hBF
 CHD>???HXdmRĎŮÍĆŻś?<ś°ĆÔŇłZ?>;:ZŽť ŻÁĎĐÎ>J47V\201'ź´ÂĎ×Ç"]94"...,
   stride=1968) at libavcodec/dsputil.c:1439
 #2 0x0096798b in ff_mspel_motion (s=0x9cc79a0,
   dest_y=0xb9ada20
 "DA?@AAS\201RÇĐÔÖĐ­v|>ŔŃÇş%Q7:<9?>=:9:88<=<>:7778989;==<:9?
 ?A;8>]Ś'|ś-?pM9767<<=68877778888888889986898998:><868<?@@@?>;=Cf?ŞĐ×ĐĂŽ9*.894.,.
 13553232044648<998;:9::BCA9?¶żĆČÍŇĎş\\;8=Bx-\242­ĽĘŇ϶tB7:9:;><>B?<:9"...,
   dest_cb=0x96a3770
 "mmmmmmqw{{yurpnmmoppooppppqqqrtvwwutttrqppoooooponmllmlkk
 mrw{zunnmllnppooqrrpoopq{'\203\200xqn~\177\201'|qnslllmoonmmmmprrqpoonnnnopmomow
 ywy", 'x' <repeats 13 times>, "wwvwwwwvvvvutttttuuvwwww", 'x' <repeats 18
 times>
 , 'w' <repeats 13 times>, "vvwv"...,
   dest_cr=0x9753770
 "ŃŃŃŃŃŇĘŻ"\210Ž§ŔËËČÄż\275ŔĂĹĂÁÂĂĂĹÄ»¬ź¤§\262żĆČÄľ\275ľżżŔ
 ŔÁÁÄČËÎĐĐŃĎÎĚşš<Śť¸Ăľ¸+ąą»ŔĽĽ\275żÁĂČĆż\220\177\203\201šÁ»?~?\201'»ÉÂÇĹĆÇĹĹÄżą»Á
 ĹĹľ»ľÇÇĆĆĆÂľ\275ÁŔżż\230\230\230-\231\230---\230\230\231ťžźźź
 \241\242\242Ł¤ĄĄ||
 §cŞŞŞŞŞŞc¨|¤\242źš\231š>śśťťžź ź \241\241\241\242Ł¤
 \241\241¤|§§§¨¨¨||¨Ş«"..., r
 ef_picture=0x9cc7d00, pix_op=0x9cc8e44, motion_x=7, motion_y=31, h=16)
   at libavcodec/wmv2.c:114
 #3 0x0063f245 in MPV_motion_internal (s=0x9cc79a0,
   dest_y=<value optimized out>, dest_cb=<value optimized out>,
   dest_cr=0x9753770
 "ŃŃŃŃŃŇĘŻ"\210Ž§ŔËËČÄż\275ŔĂĹĂÁÂĂĂĹÄ»¬ź¤§\262żĆČÄľ\275ľżżŔ
 ŔÁÁÄČËÎĐĐŃĎÎĚşš<Śť¸Ăľ¸+ąą»ŔĽĽ\275żÁĂČĆż\220\177\203\201šÁ»?~?\201'»ÉÂÇĹĆÇĹĹÄżą»Á
 ĹĹľ»ľÇÇĆĆĆÂľ\275ÁŔżż\230\230\230-\231\230---\230\230\231ťžźźź
 \241\242\242Ł¤ĄĄ||
 §cŞŞŞŞŞŞc¨|¤\242źš\231š>śśťťžź ź \241\241\241\242Ł¤
 \241\241¤|§§§¨¨¨||¨Ş«"..., d
 ir=0, ref_picture=0x9cc7d00, pix_op=0x9cc8e44, qpix_op=0x9cc90a4)
   at libavcodec/mpegvideo_common.h:729
 #4 MPV_motion (s=0x9cc79a0, dest_y=<value optimized out>,
   dest_cb=<value optimized out>,
   dest_cr=0x9753770
 "ŃŃŃŃŃŇĘŻ"\210Ž§ŔËËČÄż\275ŔĂĹĂÁÂĂĂĹÄ»¬ź¤§\262żĆČÄľ\275ľżżŔ
 ŔÁÁÄČËÎĐĐŃĎÎĚşš<Śť¸Ăľ¸+ąą»ŔĽĽ\275żÁĂČĆż\220\177\203\201šÁ»?~?\201'»ÉÂÇĹĆÇĹĹÄżą»Á
 ĹĹľ»ľÇÇĆĆĆÂľ\275ÁŔżż\230\230\230-\231\230---\230\230\231ťžźźź
 \241\242\242Ł¤ĄĄ||
 §cŞŞŞŞŞŞc¨|¤\242źš\231š>śśťťžź ź \241\241\241\242Ł¤
 \241\241¤|§§§¨¨¨||¨Ş«"..., d
 ir=0, ref_picture=0x9cc7d00, pix_op=0x9cc8e44, qpix_op=0x9cc90a4)
   at libavcodec/mpegvideo_common.h:896
 #5 0x00641754 in MPV_decode_mb_internal (s=0x9cc79a0, block=0x8e6ce20)
   at libavcodec/mpegvideo.c:2172
 #6 MPV_decode_mb (s=0x9cc79a0, block=0x8e6ce20)
   at libavcodec/mpegvideo.c:2309
 #7 0x0081b0de in decode_slice (s=0x9cc79a0) at libavcodec/h263dec.c:250
 #8 0x0081c241 in ff_h263_decode_frame (avctx=0x2b9860, data=0x9b8f2a0,
   data_size=0x22e97c, avpkt=0x22e8f0) at libavcodec/h263dec.c:671
 #9 0x00531f39 in avcodec_decode_video2 (avctx=0x2b9860,
 picture=0x9b8f2a0,
   got_picture_ptr=0x22e97c, avpkt=0x22e8f0) at libavcodec/utils.c:825
 #10 0x00408871 in transcode_video (ist=0x2b93a0, pkt=DWARF-2 expression
 error: D
 W_OP_reg operations must be used either alone or in conjuction with
 DW_OP_piece.

 ) at ffmpeg.c:1845
 #11 0x0040c267 in output_packet (ist=0x2b93a0,
   ost_table=<value optimized out>, nb_ostreams=<value optimized out>,
   pkt=0x22fc68) at ffmpeg.c:2012
 #12 0x0040dfda in transcode (output_files=<value optimized out>,
   nb_output_files=<value optimized out>, input_files=<value optimized
 out>,
   nb_input_files=4255604) at ffmpeg.c:2758
 #13 0x0022ff18 in ?? ()
 #14 0x0040ef74 in main (argc=Cannot access memory at address 0xab6dd870
 ) at ffmpeg.c:4811
 (gdb) disass $pc-32,$pc+32
 Dump of assembler code for function wmv2_mspel8_h_lowpass:
 0x00552648 <wmv2_mspel8_h_lowpass+0>:  push  %ebp
 0x00552649 <wmv2_mspel8_h_lowpass+1>:  push  %edi
 0x0055264a <wmv2_mspel8_h_lowpass+2>:  push  %esi
 0x0055264b <wmv2_mspel8_h_lowpass+3>:  push  %ebx
 0x0055264c <wmv2_mspel8_h_lowpass+4>:  mov  0x18(%esp),%esi
 0x00552650 <wmv2_mspel8_h_lowpass+8>:  test  %esi,%esi
 0x00552652 <wmv2_mspel8_h_lowpass+10>: jle  0x5527c7
 <wmv2_mspel8_h_lowpass+3
 83>
 0x00552658 <wmv2_mspel8_h_lowpass+16>: xor  %esi,%esi
 0x0055265a <wmv2_mspel8_h_lowpass+18>: xchg  %ax,%ax
 0x0055265c <wmv2_mspel8_h_lowpass+20>: movzbl 0x2(%edx),%ebx
 0x00552660 <wmv2_mspel8_h_lowpass+24>: neg  %ebx
 0x00552662 <wmv2_mspel8_h_lowpass+26>: movzbl -0x1(%edx),%edi
 0x00552666 <wmv2_mspel8_h_lowpass+30>: sub  %edi,%ebx
 0x00552668 <wmv2_mspel8_h_lowpass+32>: movzbl 0x1(%edx),%ebp
 0x0055266c <wmv2_mspel8_h_lowpass+36>: movzbl (%edx),%edi
 0x0055266f <wmv2_mspel8_h_lowpass+39>: lea  0x0(%ebp,%edi,1),%edi
 0x00552673 <wmv2_mspel8_h_lowpass+43>: lea  (%edi,%edi,8),%edi
 0x00552676 <wmv2_mspel8_h_lowpass+46>: lea  0x8(%ebx,%edi,1),%ebx
 0x0055267a <wmv2_mspel8_h_lowpass+50>: sar  $0x4,%ebx
 0x0055267d <wmv2_mspel8_h_lowpass+53>: mov  0xd1a020(%ebx),%bl
 0x00552683 <wmv2_mspel8_h_lowpass+59>: mov  %bl,(%eax)
 0x00552685 <wmv2_mspel8_h_lowpass+61>: movzbl (%edx),%ebx
 0x00552688 <wmv2_mspel8_h_lowpass+64>: mov  $0x8,%edi
 0x0055268d <wmv2_mspel8_h_lowpass+69>: sub  %ebx,%edi
 0x0055268f <wmv2_mspel8_h_lowpass+71>: mov  %edi,%ebx
 0x00552691 <wmv2_mspel8_h_lowpass+73>: movzbl 0x3(%edx),%edi
 0x00552695 <wmv2_mspel8_h_lowpass+77>: sub  %edi,%ebx
 0x00552697 <wmv2_mspel8_h_lowpass+79>: movzbl 0x2(%edx),%ebp
 0x0055269b <wmv2_mspel8_h_lowpass+83>: movzbl 0x1(%edx),%edi
 0x0055269f <wmv2_mspel8_h_lowpass+87>: lea  0x0(%ebp,%edi,1),%edi
 0x005526a3 <wmv2_mspel8_h_lowpass+91>: lea  (%edi,%edi,8),%edi
 0x005526a6 <wmv2_mspel8_h_lowpass+94>: add  %edi,%ebx
 0x005526a8 <wmv2_mspel8_h_lowpass+96>: sar  $0x4,%ebx
 0x005526ab <wmv2_mspel8_h_lowpass+99>: mov  0xd1a020(%ebx),%bl
 0x005526b1 <wmv2_mspel8_h_lowpass+105>: mov  %bl,0x1(%eax)
 0x005526b4 <wmv2_mspel8_h_lowpass+108>: movzbl 0x4(%edx),%ebx
 0x005526b8 <wmv2_mspel8_h_lowpass+112>: neg  %ebx
 0x005526ba <wmv2_mspel8_h_lowpass+114>: movzbl 0x1(%edx),%edi
 0x005526be <wmv2_mspel8_h_lowpass+118>: sub  %edi,%ebx
 0x005526c0 <wmv2_mspel8_h_lowpass+120>: movzbl 0x3(%edx),%ebp
 0x005526c4 <wmv2_mspel8_h_lowpass+124>: movzbl 0x2(%edx),%edi
 0x005526c8 <wmv2_mspel8_h_lowpass+128>: lea  0x0(%ebp,%edi,1),%edi
 0x005526cc <wmv2_mspel8_h_lowpass+132>: lea  (%edi,%edi,8),%edi
 0x005526cf <wmv2_mspel8_h_lowpass+135>: lea  0x8(%ebx,%edi,1),%ebx
 0x005526d3 <wmv2_mspel8_h_lowpass+139>: sar  $0x4,%ebx
 0x005526d6 <wmv2_mspel8_h_lowpass+142>: mov  0xd1a020(%ebx),%bl
 0x005526dc <wmv2_mspel8_h_lowpass+148>: mov  %bl,0x2(%eax)
 0x005526df <wmv2_mspel8_h_lowpass+151>: movzbl 0x5(%edx),%ebx
 0x005526e3 <wmv2_mspel8_h_lowpass+155>: neg  %ebx
 0x005526e5 <wmv2_mspel8_h_lowpass+157>: movzbl 0x2(%edx),%edi
 0x005526e9 <wmv2_mspel8_h_lowpass+161>: sub  %edi,%ebx
 0x005526eb <wmv2_mspel8_h_lowpass+163>: movzbl 0x4(%edx),%ebp
 0x005526ef <wmv2_mspel8_h_lowpass+167>: movzbl 0x3(%edx),%edi
 0x005526f3 <wmv2_mspel8_h_lowpass+171>: lea  0x0(%ebp,%edi,1),%edi
 0x005526f7 <wmv2_mspel8_h_lowpass+175>: lea  (%edi,%edi,8),%edi
 0x005526fa <wmv2_mspel8_h_lowpass+178>: lea  0x8(%ebx,%edi,1),%ebx
 0x005526fe <wmv2_mspel8_h_lowpass+182>: sar  $0x4,%ebx
 0x00552701 <wmv2_mspel8_h_lowpass+185>: mov  0xd1a020(%ebx),%bl
 0x00552707 <wmv2_mspel8_h_lowpass+191>: mov  %bl,0x3(%eax)
 0x0055270a <wmv2_mspel8_h_lowpass+194>: movzbl 0x6(%edx),%ebx
 0x0055270e <wmv2_mspel8_h_lowpass+198>: neg  %ebx
 0x00552710 <wmv2_mspel8_h_lowpass+200>: movzbl 0x3(%edx),%edi
 0x00552714 <wmv2_mspel8_h_lowpass+204>: sub  %edi,%ebx
 0x00552716 <wmv2_mspel8_h_lowpass+206>: movzbl 0x5(%edx),%ebp
 0x0055271a <wmv2_mspel8_h_lowpass+210>: movzbl 0x4(%edx),%edi
 0x0055271e <wmv2_mspel8_h_lowpass+214>: lea  0x0(%ebp,%edi,1),%edi
 0x00552722 <wmv2_mspel8_h_lowpass+218>: lea  (%edi,%edi,8),%edi
 0x00552725 <wmv2_mspel8_h_lowpass+221>: lea  0x8(%ebx,%edi,1),%ebx
 0x00552729 <wmv2_mspel8_h_lowpass+225>: sar  $0x4,%ebx
 0x0055272c <wmv2_mspel8_h_lowpass+228>: mov  0xd1a020(%ebx),%bl
 0x00552732 <wmv2_mspel8_h_lowpass+234>: mov  %bl,0x4(%eax)
 0x00552735 <wmv2_mspel8_h_lowpass+237>: movzbl 0x7(%edx),%ebx
 0x00552739 <wmv2_mspel8_h_lowpass+241>: neg  %ebx
 0x0055273b <wmv2_mspel8_h_lowpass+243>: movzbl 0x4(%edx),%edi
 0x0055273f <wmv2_mspel8_h_lowpass+247>: sub  %edi,%ebx
 0x00552741 <wmv2_mspel8_h_lowpass+249>: movzbl 0x6(%edx),%ebp
 0x00552745 <wmv2_mspel8_h_lowpass+253>: movzbl 0x5(%edx),%edi
 0x00552749 <wmv2_mspel8_h_lowpass+257>: lea  0x0(%ebp,%edi,1),%edi
 0x0055274d <wmv2_mspel8_h_lowpass+261>: lea  (%edi,%edi,8),%edi
 0x00552750 <wmv2_mspel8_h_lowpass+264>: lea  0x8(%ebx,%edi,1),%ebx
 0x00552754 <wmv2_mspel8_h_lowpass+268>: sar  $0x4,%ebx
 0x00552757 <wmv2_mspel8_h_lowpass+271>: mov  0xd1a020(%ebx),%bl
 0x0055275d <wmv2_mspel8_h_lowpass+277>: mov  %bl,0x5(%eax)
 0x00552760 <wmv2_mspel8_h_lowpass+280>: movzbl 0x8(%edx),%ebx
 0x00552764 <wmv2_mspel8_h_lowpass+284>: neg  %ebx
 0x00552766 <wmv2_mspel8_h_lowpass+286>: movzbl 0x5(%edx),%edi
 0x0055276a <wmv2_mspel8_h_lowpass+290>: sub  %edi,%ebx
 0x0055276c <wmv2_mspel8_h_lowpass+292>: movzbl 0x7(%edx),%ebp
 0x00552770 <wmv2_mspel8_h_lowpass+296>: movzbl 0x6(%edx),%edi
 0x00552774 <wmv2_mspel8_h_lowpass+300>: lea  0x0(%ebp,%edi,1),%edi
 0x00552778 <wmv2_mspel8_h_lowpass+304>: lea  (%edi,%edi,8),%edi
 0x0055277b <wmv2_mspel8_h_lowpass+307>: lea  0x8(%ebx,%edi,1),%ebx
 0x0055277f <wmv2_mspel8_h_lowpass+311>: sar  $0x4,%ebx
 0x00552782 <wmv2_mspel8_h_lowpass+314>: mov  0xd1a020(%ebx),%bl
 0x00552788 <wmv2_mspel8_h_lowpass+320>: mov  %bl,0x6(%eax)
 0x0055278b <wmv2_mspel8_h_lowpass+323>: movzbl 0x9(%edx),%ebx
 0x0055278f <wmv2_mspel8_h_lowpass+327>: neg  %ebx
 0x00552791 <wmv2_mspel8_h_lowpass+329>: movzbl 0x6(%edx),%edi
 0x00552795 <wmv2_mspel8_h_lowpass+333>: sub  %edi,%ebx
 0x00552797 <wmv2_mspel8_h_lowpass+335>: movzbl 0x8(%edx),%ebp
 0x0055279b <wmv2_mspel8_h_lowpass+339>: movzbl 0x7(%edx),%edi
 0x0055279f <wmv2_mspel8_h_lowpass+343>: lea  0x0(%ebp,%edi,1),%edi
 0x005527a3 <wmv2_mspel8_h_lowpass+347>: lea  (%edi,%edi,8),%edi
 0x005527a6 <wmv2_mspel8_h_lowpass+350>: lea  0x8(%ebx,%edi,1),%ebx
 0x005527aa <wmv2_mspel8_h_lowpass+354>: sar  $0x4,%ebx
 0x005527ad <wmv2_mspel8_h_lowpass+357>: mov  0xd1a020(%ebx),%bl
 0x005527b3 <wmv2_mspel8_h_lowpass+363>: mov  %bl,0x7(%eax)
 0x005527b6 <wmv2_mspel8_h_lowpass+366>: add  %ecx,%eax
 0x005527b8 <wmv2_mspel8_h_lowpass+368>: add  0x14(%esp),%edx
 0x005527bc <wmv2_mspel8_h_lowpass+372>: inc  %esi
 0x005527bd <wmv2_mspel8_h_lowpass+373>: cmp  0x18(%esp),%esi
 0x005527c1 <wmv2_mspel8_h_lowpass+377>: jne  0x55265c
 <wmv2_mspel8_h_lowpass+2
 0>
 0x005527c7 <wmv2_mspel8_h_lowpass+383>: pop  %ebx
 0x005527c8 <wmv2_mspel8_h_lowpass+384>: pop  %esi
 0x005527c9 <wmv2_mspel8_h_lowpass+385>: pop  %edi
 0x005527ca <wmv2_mspel8_h_lowpass+386>: pop  %ebp
 0x005527cb <wmv2_mspel8_h_lowpass+387>: ret
 End of assembler dump.
 (gdb) info all-registers
 eax      0x22e2a4 2286244
 ecx      0x8   8
 edx      0xc42d023    205705251
 ebx      0x74   116
 esp      0x22e230 0x22e230
 ebp      0x8e   0x8e
 esi      0xa   10
 edi      0x831  2097
 eip      0x55265c 0x55265c <wmv2_mspel8_h_lowpass+20>
 eflags     0x210297 [ CF PF AF SF IF RF ID ]
 cs       0x1b   27
 ss       0x23   35
 ds       0x23   35
 es       0x23   35
 fs       0x3b   59
 gs       0x0   0
 st0      -nan(0xc4c4c4c4c4c4c4c4) (raw 0xffffc4c4c4c4c4c4c4c4)
 st1      -nan(0xc4c4c4c4c4c4c4c4) (raw 0xffffc4c4c4c4c4c4c4c4)
 st2      -nan(0x96009400930094)  (raw 0xffff0096009400930094)
 st3      -nan(0xb000a7009f0099)  (raw 0xffff00b000a7009f0099)
 st4      -nan(0x12f012a01270127) (raw 0xffff012f012a01270127)
 st5      -nan(0x165015701460138) (raw 0xffff0165015701460138)
 st6      -nan(0x2000200020002)  (raw 0xffff0002000200020002)
 st7      -inf   (raw 0xffff0000000000000000)
 fctrl     0xffff037f    -64641
 fstat     0xffff0020    -65504
 ftag      0xffffaaaa    -21846
 fiseg     0x1b   27
 fioff     0x40dea4 4251300
 foseg     0xffff0023    -65501
 fooff     0x22ea58 2288216
 fop      0x7bc  1980
 xmm0      {v4_float = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_double = {0x0, 0x0},
  v16_int8 = {0x0 <repeats 16 times>}, v8_int16 = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x0,
   0x0, 0x0, 0x0}, v4_int32 = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_int64 = {0x0,
 0x0},
  uint128 = 0x00000000000000000000000000000000}
 xmm1      {v4_float = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_double = {0x0, 0x0},
  v16_int8 = {0xff, 0x7, 0xff, 0x7, 0xff, 0x7, 0xff, 0x7, 0xff, 0x7, 0xff,
   0x7, 0xff, 0x7, 0xff, 0x7}, v8_int16 = {0x7ff, 0x7ff, 0x7ff, 0x7ff,
   0x7ff, 0x7ff, 0x7ff, 0x7ff}, v4_int32 = {0x7ff07ff, 0x7ff07ff,
 0x7ff07ff,
   0x7ff07ff}, v2_int64 = {0x7ff07ff07ff07ff, 0x7ff07ff07ff07ff},
  uint128 = 0x07ff07ff07ff07ff07ff07ff07ff07ff}
 xmm2      {v4_float = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_double = {0x0, 0x0},
  v16_int8 = {0x10, 0x5a, 0x2, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x38, 0x2c, 0x2,
 0x0,
   0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v8_int16 = {0x5a10, 0x2, 0x0, 0x0, 0x2c38, 0x2,
 0x0,
   0x0}, v4_int32 = {0x25a10, 0x0, 0x22c38, 0x0}, v2_int64 = {0x25a10,
   0x22c38}, uint128 = 0x0000000000022c380000000000025a10}
 xmm3      {v4_float = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_double = {0x0, 0x0},
  v16_int8 = {0x1, 0x0, 0x1, 0x0, 0x1, 0x0, 0x1, 0x0, 0x1, 0x0, 0x1, 0x0,
   0x1, 0x0, 0x1, 0x0}, v8_int16 = {0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1, 0x1,
 0x1},
  v4_int32 = {0x10001, 0x10001, 0x10001, 0x10001}, v2_int64 = {
   0x1000100010001, 0x1000100010001},
  uint128 = 0x00010001000100010001000100010001}
 xmm4      {v4_float = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_double = {0x0, 0x0},
  v16_int8 = {0x0 <repeats 16 times>}, v8_int16 = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x0,
   0x0, 0x0, 0x0}, v4_int32 = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_int64 = {0x0,
 0x0},
  uint128 = 0x00000000000000000000000000000000}
 xmm5      {v4_float = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_double = {0x0, 0x0},
  v16_int8 = {0x84, 0x0, 0x84, 0x0, 0x84, 0x0, 0x84, 0x0, 0x84, 0x0, 0x84,
   0x0, 0x84, 0x0, 0x84, 0x0}, v8_int16 = {0x84, 0x84, 0x84, 0x84, 0x84,
   0x84, 0x84, 0x84}, v4_int32 = {0x840084, 0x840084, 0x840084,
 0x840084},
  v2_int64 = {0x84008400840084, 0x84008400840084},
  uint128 = 0x00840084008400840084008400840084}
 xmm6      {v4_float = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_double = {0x0, 0x0},
  v16_int8 = {0x0 <repeats 16 times>}, v8_int16 = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x0,
   0x0, 0x0, 0x0}, v4_int32 = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_int64 = {0x0,
 0x0},
  uint128 = 0x00000000000000000000000000000000}
 xmm7      {v4_float = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_double = {0x0, 0x0},
  v16_int8 = {0x0 <repeats 16 times>}, v8_int16 = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0,
 0x0,
   0x0, 0x0, 0x0}, v4_int32 = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, v2_int64 = {0x0,
 0x0},
  uint128 = 0x00000000000000000000000000000000}
 mxcsr     0x1f80  [ IM DM ZM OM UM PM ]
 mm0      {uint64 = 0xc4c4c4c4c4c4c4c4, v2_int32 = {0xc4c4c4c4,
   0xc4c4c4c4}, v4_int16 = {0xc4c4, 0xc4c4, 0xc4c4, 0xc4c4}, v8_int8 = {
   0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4}}
 mm1      {uint64 = 0xc4c4c4c4c4c4c4c4, v2_int32 = {0xc4c4c4c4,
   0xc4c4c4c4}, v4_int16 = {0xc4c4, 0xc4c4, 0xc4c4, 0xc4c4}, v8_int8 = {
   0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4, 0xc4}}
 mm2      {uint64 = 0x96009400930094, v2_int32 = {0x930094,
 0x960094},
  v4_int16 = {0x94, 0x93, 0x94, 0x96}, v8_int8 = {0x94, 0x0, 0x93, 0x0,
 0x94,
   0x0, 0x96, 0x0}}
 mm3      {uint64 = 0xb000a7009f0099, v2_int32 = {0x9f0099,
 0xb000a7},
  v4_int16 = {0x99, 0x9f, 0xa7, 0xb0}, v8_int8 = {0x99, 0x0, 0x9f, 0x0,
 0xa7,
   0x0, 0xb0, 0x0}}
 mm4      {uint64 = 0x12f012a01270127, v2_int32 = {0x1270127,
   0x12f012a}, v4_int16 = {0x127, 0x127, 0x12a, 0x12f}, v8_int8 = {0x27,
   0x1, 0x27, 0x1, 0x2a, 0x1, 0x2f, 0x1}}
 mm5      {uint64 = 0x165015701460138, v2_int32 = {0x1460138,
   0x1650157}, v4_int16 = {0x138, 0x146, 0x157, 0x165}, v8_int8 = {0x38,
   0x1, 0x46, 0x1, 0x57, 0x1, 0x65, 0x1}}
 mm6      {uint64 = 0x2000200020002, v2_int32 = {0x20002, 0x20002},
  v4_int16 = {0x2, 0x2, 0x2, 0x2}, v8_int8 = {0x2, 0x0, 0x2, 0x0, 0x2,
 0x0,
   0x2, 0x0}}
 mm7      {uint64 = 0x0, v2_int32 = {0x0, 0x0}, v4_int16 = {0x0, 0x0,
   0x0, 0x0}, v8_int8 = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0}}
 (gdb)
 }}}

-- 
Ticket URL: <https://ffmpeg.org/trac/ffmpeg/ticket/686#comment:2>
FFmpeg <http://ffmpeg.org>
FFmpeg issue tracker


More information about the FFmpeg-trac mailing list